Ткань Ворсовое переплетение c разрезным ворсом

Ткань Velvet V1-V2-V3-V4-V5-V6
Ткани 5 Авеню

5 700 руб.

4 385 руб.

Ткань Toledo 111, 170, 180, 190, 201
Ткани 5 Авеню

4 850 руб.

3 731 руб.

Ткань Toledo 220, 250, 260, 280, 305
Ткани 5 Авеню

4 850 руб.

3 731 руб.

Ткань Toledo 310, 320, 340, 350, 360
Ткани 5 Авеню

4 850 руб.

3 731 руб.

Ткань Toledo 370, 390, 401, 430, 470
Ткани 5 Авеню

4 850 руб.

3 731 руб.

Ткань Toledo 490, 500, 504, 520, 540
Ткани 5 Авеню

4 850 руб.

3 731 руб.

Ткань Toledo 570, 590, 610, 640, 650
Ткани 5 Авеню

4 850 руб.

3 731 руб.

Ткань Toledo 690, 700, 701, 702, 710
Ткани 5 Авеню

4 850 руб.

3 731 руб.

Ткань Toledo 715, 720, 725, 740, 750
Ткани 5 Авеню

4 850 руб.

3 731 руб.

Ткань Toledo 760, 790, 810, 850, 860
Ткани 5 Авеню

4 850 руб.

3 731 руб.

Ткань Garda 1, 2, 3, 4, 5
Ткани 5 Авеню

6 700 руб.

5 154 руб.

Ткань Garda 6, 7, 8, 9, 10
Ткани 5 Авеню

6 700 руб.

5 154 руб.

Ткань Garda 11, 12, 13, 14, 15
Ткани 5 Авеню

6 700 руб.

5 154 руб.

Ткань Garda 16, 17, 18, 19, 20
Ткани 5 Авеню

6 700 руб.

5 154 руб.

Ткань Garda 21, 22, 23, 24, 25
Ткани 5 Авеню

6 700 руб.

5 154 руб.

Ткань Garda 26, 27, 28, 29, 30
Ткани 5 Авеню

6